Kontakt & Vedtægter

Bestyrelsen tegner følgende :


Formand : Holger Bjerre

Næstformand : Maria Bjergtrup

Kasserer : Rene Blichfeldt

Sekretær : Hanne Mette

Best. medlem / Udlejer : Susanne Bang Blichfeldt

Best. medlem : Peter Mortensen

Best. medlem : Michael Mortensen

Suppleanter : Anders Bjergtrup & Gitte Fog


 
 
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
 
 
 

Forsamlingshusets vedtægter

§1


Forsamlingshusets navn er Ågård Forsamlingshus. Dets hjemsted er Ågård, og det er en selvejende institution.


§2


Formålet er at udleje lokaler til foreningsaktiviteter og private selskaber, samt stille lokaler til rådighed for egne arrangementer.


§3


For så vidt der ved institutionens drift fremkommer overskud, kan det anvendes til modernisering eller udvidelse af bestående bygninger.


De forsamlingshuset tilhørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassekonto lydende på forsamlingshusets navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.  For at varetage husets drift, bemyndiges bestyrelsen til at optage driftskredit i pengeinstitut på op til 100.000,- med sikkerhedsstillelse i Forsamlingshusets ejendom.


§4


Som medlem kan optages personer, der er interesseret i forsamlingshusets arbejde. Medlemsåret løber fra den 1. Januar til 31. December. Hvert medlem indbetaler ved optagelsen et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsbidraget gælder for hele husstanden. Medlemmer og bestyrelse har ingen andel i forsamlingshusets formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder forsamlingshuset. De hæfter ej heller for forsamlingshusets gæld eller evt. driftsunderskud. Medlemsbevis giver adgang til stemmeret på generalforsamlingen.


§5


Generalforsamlingen er forsamlingshusets øverste myndighed.


Spørgsmål om vedtægtsændringer og salg af ejendom skal vedtages på generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.


En beslutning om forsamlingshusets opløsning er dog kun gyldig når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.


Forslag om forsamlingshusets opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.


I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af forsamlingshusets midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige og/ eller kulturelle formål i Øster Starup Sogn.


§6


Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang. Hver husstand har en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i en lokal presse med mindst 14 dages varsel med teksten "Dagsorden i henhold til vedtægter". Indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§7


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent


2. Årsberetning aflægges til godkendelse


3. Regnskabet aflægges til godkendelse


4. Fastsættelse af kontingent


5. Indkomne forslag


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen


8. Valg af revisor


9. Valg af revisorsuppleant


10. Eventuelt.


§8


Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, med tre på valg hvert 2. år. Det andet år vælges 2. Der vælges hvert år to suppleanter for et år af gangen.


§9


Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Den sørger for vedligeholdelse af forsamlingshuset, udlejer og fastsætter lejen til de forskellige anvendelser af forsamlingshuset. Over det på møderne passerede føres protokol. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst to medlemmer anser det for påkrævet


§10


Forsamlingshusets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskabet og status afleveres senest den 20.  februar til bestyrelsen i revideret stand.


§11


Regnskabet revideres af en revisor. Revisoren vælges for to år ad gangen. En revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.Støttet af

Ågård Forsamlingshus

Danmarks ældste forsamlingshus

Bramdrupvej 106

6040 Egtved

Udlejning : Susanne Bang Blichfeldt - Tlf.: 40 44 76 67

mail: udlejer@aagaard-forsamlingshus.dk

Ågård Forsamlingshus - Bramdrupvej 106 - 6040 Egtved - DANMARKS ÆLDSTE FORSAMLINGSHUS